Różne rodzaje afazji

Różne rodzaje afazji

Afazja to bardzo szeroka grupa zaburzeń językowych. Zaburzenia te powstają na skutek uszkodzeń, które zlokalizowane są w lewej półkuli mózgu. Zaburzenia afatyczne to problem, który najczęściej dotyka osoby, które przebyły wylew krwi do mózgu. Oprócz najbardziej podstawowych rodzajów afazji jaką jest oczywiście afazja sensoryczna i motoryczna wyróżnia się także inne rodzaje afazji. Ciekawa jest z całą pewnością afazja semantyczna. Pojawi się ona wtedy, kiedy uszkodzenie będzie obejmowało styk skroniowo – ciemieniowo – potyliczny. Osoba, która zostanie dotknięta afazją tego rodzaju nie będzie w stanie zrozumieć wypowiedzi, w której zawarte są takie części mowy jak zaimki, imiesłowy, przysłówki oraz przyimki. Do takiej osoby trzeba więc mówić w sposób niezwykle prosty. Ciekawa jest także afazja przewodzeniowa. Określa się ją również mianem afazji kondukcyjnej. W tym przypadku przerwana zostaje łączność między dwoma ośrodkami mowy w mózgu: okolicą Broci oraz okolicą Wernickiego. Osoba dotknięta afazją tego rodzaju nie będzie w stanie powtórzyć tego, co do niej powiedzieliśmy. Mimo na pozór bardzo poważnego uszkodzenia jest to jednak jedyny objaw, który towarzyszy afazji tego rodzaju. Bardzo poważna jest natomiast afazja globalna. Osoba nie jest w stanie ani nadawać zrozumiałych dla otoczenia komunikatów ani sama nie rozumie tych komunikatów, które nadaje do niej otoczenie.